lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsrätt II, 15 hp

kurskod: HARG06

Kursen inleds med studium av den juridiska metoden med särskild inriktning på den arbetsrättsliga rättskälleläran. I kursen ingår ett särskilt avsnitt om diskriminering och jämställdhetsaspekter på arbetsrätten. Den offentliga arbetsrätten och gränsdragningsproblem mellan de offentligrättsliga och arbetsrättsliga regleringarna behandlas särskilt. Vidare behandlas vissa frågor rörande arbetstagares lojalitet, löneskydd och arbetsmiljö. I kursen ingår även en orientering av arbetsrättsliga aspekter på straff och skadeståndsrätten. Seminarieövningar i form av rättsfallsanalyser och förhandlingsspel utgör obligatoriska moment i kursen.

Schema

HARG06 Schema VT 2018

Kursplan och litteraturlista

HARG06 Kurslitteratur VT 2018

HARG06 Kursplan VT 2018

Till dig som är antagen till kursen med villkor

För att få delta på denna kurs fordras att studerande inom Personal- och arbetslivsprogrammet har erhållit godkänd tentamen på PEAB04 Arbetsrättslig grundkurs samt har följt PEAB05 Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext, eller motsvarande. För tillträde till kursen fordras av övriga studerande godkänd tentamen i Arbetsrätt I HARA06 samt Juridisk översiktskurs HARA04 eller motsvarande.

Kontakta Pernilla Håkansson för frågor angående din behörighet.